§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:
Serwis Auto Przetarg - strona internetowa www.autoprzetarg.pl, na której przeprowadzane są licytacje on-line przez Auto Przetarg.
Przedmiot sprzedaży – oznacza używane środki trwałe, w tym pojazdy, maszyny i urządzenia.
Licytacja on-line - czynność polegająca na propozycji cenowej składanej on-line przez Uczestnika aukcji na dany Przedmiot sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Sprzedawca – Paweł Owczarek Auto Przetarg lub inny przedsiębiorca, który zlecił Pawłowi Owczarkowi Auto Przetarg sprzedaż przedmiotu stanowiącego jego własność.
Cena wywoławcza – cena Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się licytacja online. Informacja o sprzedaży w cenach NETTO, BRUTTO, umowa sprzedaży zawarta jest w opisie każdej aukcji.
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez Auto Przetarg,  która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w procesie rejestracji otrzymała login, umożliwiający udział w  licytacji online na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Rejestracja – procedura zakładania konta
Auto Przetarg – Pawel Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Owczarek Auto Przetarg z siedzibą ul. S. Batorego 27/129 w Warszawie.


§ 2. Warunki uczestnictwa

1.      Warunkiem uczestnictwa w licytacji on-line jest zarejestrowanie się Uczestnika w Serwisie internetowym poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie treści Regulaminu. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie rejestracji na stronie Serwisu Auto Przetarg jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
2.      Uczestnikiem Licytacji może być tylko osoba posiadająca konto poczty elektronicznej.
3.      Uczestnikiem Licytacji może być tylko osoba pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
4.      Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta licytacyjnego w Serwisie Auto Przetarg. Zabrania się korzystania z kont licytacyjnych innych Uczestników jak również odstępowania swojego konta innym osobom.
5.      Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno konto licytacyjne. Stwierdzenie przez Sprzedawcę, że Uczestnik posiada więcej niż jedno konto licytacyjne spowoduje zablokowanie posiadanych przez niego kont.
6.      Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Serwisu Auto Przetarg. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postepowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.

 
§ 3 Rejestracja
 

1.      Celem rejestracji Uczestnik będący osobą fizyczną zobowiązana jest wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce „Osoba fizyczna”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska,  adresu do korespondencji, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu i hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online.
2.      Celem rejestracji Uczestnik  będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący w zakładce „Firma”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, imienia i nazwiska przedsiębiorcy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online.
3.      Celem rejestracji Uczestnik będący osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zobowiązana jest do  wypełnienia formularza znajdującego się w zakładce „Firma”. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, numeru NIP, REGON, numeru KRS, adresu Email, numeru telefonu kontaktowego oraz loginu oraz hasła, pod którym Uczestnik będzie brał udział w licytacji online. W przypadku konta Firma aktywacja konta nastąpi po pozytywnym zweryfikowaniu danych.
4.      Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych. Niedopełnienie tego obowiązku obciąża jedynie Uczestnika.
5.      Z chwilą poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego na wskazany adres Email zostanie przesłany link aktywacyjny.
6.      Aktywacja konta Uczestnika nastąpi z chwilą kliknięcia na link aktywacyjny.

 
§ 4. Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem licytacji jest Paweł Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Przetarg Paweł Owczarek z siedzibą w Warszawie, ul. S. Batorego 27/129.
2.     Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika  w Serwisie Auto Przetarg, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość brania udziału w licytacjach online organizowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem.
3.     W przypadku Uczestników, którzy złożyli zwycięska ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane do przygotowania ewentualnej umowy sprzedaży oraz wystawienia faktury na zakupiony Przedmiot sprzedaży. W takim wypadku przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę w ramach umowy powierzenia danych, przedsiębiorcy, który zlecił Sprzedawcy wystawienie Przedmiotu sprzedaży na licytacji online.
4.     Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.
5.     Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie Auto Przetarg pozwalającego Uczestnikowi na udział w licytacji online.
6.     Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 
§ 5. Przedmiot sprzedaży.

1.     Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży zostanie opublikowana w Serwisie Auto Przetarg i będzie zawierała opis, zdjęcia  Przedmiotu sprzedaży, wskazanie miejsca przechowania Przedmiotu sprzedaży, termin rozpoczęcia licytacji online, termin zakończenia licytacji online jak również cenę wywoławczą a w przypadku licytacji online z ceną minimalną również cenę minimalną.
2.     Sprzedawca oświadcza, iż informacje opublikowane w Serwisie Auto Przetarg, dotyczące Przedmiotu sprzedaży zamieszczone w Serwisie Auto Przetarg nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, mają charakter wyłącznie poglądowy.  Opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Przedmiotu sprzedaży nie będą stanowić wiążącego dla Uczestnika i Sprzedawcy elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu sprzedaży, dokonane przez Uczestnika na podstawie opublikowanych w Serwisie Auto Przetarg materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu sprzedaży, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez Serwis Auto Przetarg są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży.
3.     Sprzedawca gwarantuje możliwość dokonania osobistych oględzin Przedmiotu sprzedaży w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, kompletności wyposażenia oraz dokumentacji technicznej i serwisowej Przedmiotu sprzedaży, przed złożeniem oferty kupna.
4.     Brak zapoznania się przez Uczestnika ze stanem technicznym, kompletnością wyposażenia oraz dokumentacja techniczną i serwisową Przedmiotu sprzedaży, a także brak możliwości uruchomienia Przedmiotu sprzedaży, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Uczestnika względem Sprzedawcy, prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży lub żądania obniżenia ceny Przedmiotu sprzedaży.
5.     Złożenie oferty kupna jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Uczestnik zapoznał się ze stanem technicznym, kompletnością wyposażenia oraz dokumentacją techniczną i serwisową Przedmiotu sprzedaży, a w każdym przypadku akceptuje je bezwarunkowo.

 
§ 6. Przebieg licytacji online

1.     Licytacja online odbywa się w terminie wskazanym w informacji o Przedmiocie sprzedaży w Serwisie Auto Przetarg.
2.     Przystąpienie do licytacji online następuje poprzez złożenia za pośrednictwem Serwisu Auto Przetarg, po zalogowaniu Uczestnika, oferty zakupu.
3.     Każda oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania licytacji online jest wiążąca i nie może być cofnięta.
4.     Oferta złożona w toku licytacji online przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik licytacji online złożył korzystniejszą ofertę zakupu.
5.     Kwota postąpienia, tj. kwota o jaką wzrasta wartość kolejnego przebicie podczas licytacji, wynosi 2% wartości ostatniej złożonej oferty.
6.     Ofertą zwycięską jest najwyższa oferta zakupu złożona w czasie trwania aukcji.
7.     Licytacja online  jest automatycznie przedłużana na równo 2 minuty, jeżeli oferta zostanie złożona w czasie krótszym niż 2 minuty przed zakończeniem licytacji.
8.     Istnieje możliwość wprowadzenia „automatu”. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej ceny maksymalnej w polu „Twoja maksymalna oferta:” Oferty innych użytkowników będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia oferty niższej od ustawionej w automacie.
9.     Uczestnik, który złożył najwyższą wiążącą ofertę zakupu zostanie poinformowany drogą Email przez Sprzedawcę o zawarciu umowy wraz z informacją o terminie i sposobie zapłaty ceny, a także sposobie odbioru Przedmiotu sprzedaży.
10.  Przedmiot sprzedaży stanowi własność Sprzedawcy do momentu zapłaty całości ceny zakupu.
11.  Własność Przedmiotu sprzedaży przechodzi na Uczestnika, który złożył zwycięską ofertę z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze pro formie.

 
§ 7. Przebieg licytacji online z ceną minimalną.
 

1.     Licytacja online może mieć formę szczególną -licytacji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży pod warunkiem, iż złożona przez Uczestnika oferta zakupu opiewającej na cenę równa lub wyższą od ustalonej przez Sprzedawcę ceny minimalnej.
2.     Licytacja online z ceną minimalną jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej aż do momentu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników licytacji oferty cenowej równej lub wyższej niż cena minimalna.
3.     Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników licytacji.
4.     Oferty zakupu niższe od ceny minimalnej nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku licytacji.
5.     W przypadku nie wyłonienia w toku  licytacji nabywcy Przedmiotu sprzedaży w konsekwencji nie osiągnięcia ceny minimalnej, oferty zakupu niższe niż cena minimalna wiążą Uczestników po zakończeniu licytacji jeszcze przez 3 dni. W tym terminie Sprzedawca może dokonać wyboru ofert zakupu niższej niż cena minimalna złożonej przez jednego z Uczestników albo skierować Przedmiot sprzedaży ponownie do sprzedaży.
6.     Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-5 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do licytacji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 
 
§ 8. Przebieg licytacji online z ceną KUP TERAZ.
 

1.     Licytacja online może mieć formę szczególną - licytacji z ceną KUP TERAZ, która zmierza do wyboru nabywcy Przedmiotu sprzedaży przed zakończeniem regulaminowego czasu aukcji.
2.     Licytacja online z ceną KUP TERAZ jest oznaczona w Serwisie Auto Przetarg poprzez uwidocznienie informacji „KUP TERAZ” wraz z podaną ceną, wyświetlanej pod tytułem danej licytacji w liście aukcji.
3.     Wysokość ceny KUP TERAZ jest wyższa od ceny wywołania i jest widoczna dla Uczestników licytacji.
4.     W przypadku złożenia przez jednego z Użytkowników oferty KUP TERAZ aukcja kończy się przed regulaminowym czasem z wynikiem sprzedaży dla danego Użytkownika za cenę sprzedaży KUP TERAZ.
5.     Z zastrzeżeniem opisanych w pkt 1-4 powyżej szczególnych zasadach odnoszących się do licytacji online z ceną minimalną, w pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 
§ 9. Cena i odbiór Przedmiotu sprzedaży.
 

1.     Ceny publikowane przez Sprzedawcę są cenami wyrażonymi w złotym polskim. Uczestnicy są zobowiązani składa oferty zakupu również w wartościach wyrażonych w złotym polskim. Informacja o sprzedaży w cenach NETTO, BRUTTO, umowa sprzedaży zawarta jest w opisie każdej aukcji.
2.     Cena zakupu nie zawiera kosztów odbioru Przedmiotu sprzedaży. Uczestnik, który uzyskał przybicie dokona odbioru Przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt, ze wskazanego w Serwisie aukcyjnym miejsca jego przechowywania. Ewentualne koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ewentualne koszty dalszego przechowywania Przedmiotu sprzedaży w dotychczasowym miejscu przechowania po zakończeniu licytacji ponoszone są wyłącznie przez Uczestnika, któremu udzielono przybicia, bez możliwości ich regresu wobec Sprzedawcy.
3.     Uczestnik, który złożył zwycięską ofertę, zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie i na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro forma, która zostanie przekazana Uczestnikowi w drodze Email po zakończenia licytacji.
4.     Sprzedawca wystawi fakturę VAT na podstawie danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Sprzedawca wystawi Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia fakturę VAT nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty Ceny nabycia.
5.     Jeżeli Nabywca nie uiści Ceny nabycia w terminie określonym w fakturze pro forma, uznaje się że umowa nie została zawarta i Sprzedawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem sprzedaży, ponadto Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
6.     Uczestnik, który nie uiścił ceny nabycia w terminie wskazanym w fakturze pro formie  będzie  zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w kwocie 2 000,00 złotych.
7.     Wydanie Przedmiotu sprzedaży Uczestnikowi, któremu udzielono przybicia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty Ceny nabycia.
8.     Uczestnik licytacji jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży z miejsca przechowania wskazanego przez Sprzedawcę nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny nabycia.
9.     Brak odbioru przez Uczestnika licytacji Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w pkt 8 powyżej, powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 40,00 zł/netto dziennie. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Uczestnikowi przez Sprzedawcę po uiszczeniu dodatkowej opłaty za jego przechowanie uiszczonej na rzecz Przechowawcy.

 
§10. Dodatkowe informacje dla Nabywców będących konsumentami
 

1.     Za konsumenta uważa się osobę fizyczną (nabywcę) dokonującą z Sprzedawcą, którym jest Auto Przetarg czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.     Nabywca będący konsumentem może skontaktować się z Auto Przetarg pod numerem telefonu 604 241 110, 885 244 111.
3.     Nabywca będący konsumentem dokonuje odbioru Przedmiotu sprzedaży na własny koszt, osobiście z miejsca przechowania znajdującego się w Warszawie, przy ul. Zatorze 1.
4.     Reklamacje związane z Przedmiotem sprzedaży Nabywca będący konsumentem może składać w formie pisemnej na adres 02-852 Warszawa, ul. Zatorze 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Auto Przetarg niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela Konsumentowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.
5.     Auto Przetarg nie udziela gwarancji na Przedmiot sprzedaży, chyba że informacja o istnieniu i treści gwarancji została zamieszczona w informacji o Przedmiocie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie Auto Przetarg.
6.     Nabywca będący konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Przedmiotu sprzedaży w posiadanie przez Konsument. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej, Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Auto Przetarg ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Przedmiotu sprzedaży. Auto Przetarg może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Przedmiotu sprzedaży. Auto Przetarg dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Nabywca będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu rzeczy.
Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu sprzedaży będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
§ 11. Postanowienia końcowe.
 

1.     Do czasu zakończenia licytacji online Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować licytację.
2.     Sprzedawca oświadcza, iż wystawiane w Serwisie Auto Przetarg Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy ani Auto Przetarg, chyba że w opisie licytacji wyraźnie inaczej zaznaczono.
3.     Przedmioty sprzedaży są rzeczami używanymi, w chwili złożenia oferty zakupu Uczestnik zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia z tego powodu Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych na licytacji Przedmiotów.
4.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, niezamierzone, przypadkowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Auto Przetarg wynikające z przyczyn technicznych lub pomyłkowe zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji.
5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Serwisu Auto Przetarg. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Auto Przetarg  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że licytacje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY